Cuồng thú

 

 

Tác giả: Băng Long   |   Biên tập: Akirayuuri

Thể loại: Nhất thụ nhất công, hiện đại văn, hắc phúc văn (có liên quan tới tội ác)